Οροι χρήσης

Όροι χρήσης
Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει την πλήρη και ανεπιφύλακτη συμφωνία και αποδοχή των παρακάτω αναφερομένων όρων. Παρακαλούμε όπως μην χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του τόπου αυτού αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.

Η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου σημαίνει ότι ως χρήστης των υπηρεσιών του θα τον χρησιμοποιήσει μόνο για νόμιμες κρατήσεις και αγορές για το άτομό του η για τρίτους που τον έχουν νομίμως εξουσιοδοτήσει να προβεί σε κρατήσεις ή αγορές εξ ονόματός τους.

Ιδιοκτησία και πνευματικά δικαιώματα
Tα στοιχεία που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες της ανήκουν στην A to Z Travel Consultants ή στους νομίμως αναγραφόμενους δικαιούχους τους, και προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Οι επισκέπτες τους, δεν δύνανται να τα χρησιμοποιούν για προσωπική κερδοσκοπική χρήση. Δεν επιτρέπεται επίσης η ολική ή μερική αναπαραγωγή των στοιχείων αυτών.

Ευθύνη
Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες μας έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Το mytravelcafe.gr , η A to Z Travel Consultants και οι εταιρείες των οποίων το λογισμικό χρησιμοποιείται για τις ανάγκες πληροφόρησης και on-line κρατήσεων, μεριμνούν μεν  στο μέτρο του δυνατού για την εγκυρότητα το στοιχείων αυτών αλλά δεν εγγυούνται την απόλυτη ακρίβεια τους ή ότι είναι «χωρίς λάθη» και δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη για ενδεχόμενη θετική ή αποθετική ζημία, από την χρήση της ιστοσελίδας μας. Ειδικότερα στο τμήμα των on-line κρατήσεων ξενοδοχείων, παρουσιάζεται περιγραφή και φωτογραφίες των ξενοδοχείων όπως ακριβώς τις εισάγουν τα ξενοδοχεία χωρίς την επιβεβαίωση ή τροποποίηση της mytravelcafe.gr

Διαφημιστικό Υλικό
Tο mytravelcafe.gr διατηρεί το δικαίωμα να προβάλλει στις ιστοσελίδες του διαφημιστικό υλικό και περιεχόμενο. Δεν υποχρεούται όμως να εξετάζει το περιεχόμενο του διαφημιστικού υλικού και ως εκ τούτου δεν φέρει ευθύνη έναντι των επισκεπτών της. Η ευθύνη για οποιαδήποτε παράνομη πράξη, παράλειψη ή ανακρίβεια βαρύνει αποκλειστικά τους διαφημιζόμενους.

Σύνδεση με άλλες ηλεκτρονικές διευθύνσεις
Οι ιστοσελίδες μας, παρέχoυν και πρόσβαση σε άλλες ιστοσελίδες που αποτελούνται από λογισμικό, πληροφορίες και άλλο περιεχόμενο, ιδιοκτησίας τρίτων, το περιεχόμενο των οποίων δεν ελέγχεται από την mytravelcafe.gr και ως εκ τούτου δεν παρέχουμε εγγυήσεις για την αξιοπιστία του περιεχομένου τους.

Τερματισμός υπηρεσιών
Το mytravelcafe.gr διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει ή να σταματά την διάθεση μέσω του δικτυακού του τόπου οποιαδήποτε από τις on-line υπηρεσίες του.    
    
Τροποποίηση όρων χρήσης
Το mytravelcafe.gr έχει την δυνατότητα να αλλάξει αυτούς τους όρους χρήσης με την προϋπόθεση ότι θα έχει δημοσιοποιήσει την αλλαγή στην παρούσα σελίδα τουλάχιστον 10 ημέρες πριν.    

Τιμές
Καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι τιμές που γνωστοποιούνται στο mytravelcafe να είναι ακριβείς. Υπάρχει ενδεχόμενο όμως να αλλάξουν από τους προμηθευτές του πριν ή και μετά την κράτηση σας. Το mytravelcafe.gr θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε σε περιπτώσεις αλλαγής μετά την κράτηση να διαθέσει τις υπηρεσίες στην προηγούμενη τιμή.  Δεν εγγυάται όμως την επιτυχή έκβαση των προσπαθειών του.    

 

Toolbox